Danmarks største guide til a-kasser

Ferie på dagpenge? Den komplette guide til feriedagpenge og feriepenge

Du kan ikke få dagpenge, mens du holder ferie. Du kan få feriepenge/feriegodtgørelse, feriedagpenge eller selv betale for at holde ferie. Få et overblik over mulighederne her.

Frederik

Der er tre scenarier, for hvordan du kan holde ferie, når du modtager dagpenge. Denne guide gennemgår alle tre scenarier og forklarer alt, hvad du skal være opmærksom på, når du er på dagpenge og gerne vil afholde ferie.

*Forudsat at du har optjent feriedagpenge i hele optjeningsåret.

Generel information om at holde ferie på dagpenge

Du har som udgangspunkt altid ret til at holde ferie som ledig, såfremt du melder det til din a-kasse på feriens første dag og til Jobcentret minimum 14 dage, inden feriens begyndelse. Du kan ikke modtage dagpenge, mens du er på ferie, men du kan få udbetalt feriedagpenge af samme sats som din dagpengesats, feriepenge optjent på tidligere arbejdsplads, eller du kan betale ferien selv, hvis du ikke har feriedagpenge eller feriepenge til gode.

Med den Finansloven i 2018 blev der indført øget kontrol i de danske lufthavne med henblik på at finde frem til dagpengemodtagere, der ikke har meldt deres ferie. Ved at rejse ud af landet på dagpenge står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og konsekvensen kan derfor være, at du mister din ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt at huske på at melde ferie til både a-kasse og Jobcenter inden afrejse.

Sådan melder du ferie

Du skal melde din ferie til a-kasse og Jobcenter. A-kassen skal som udgangspunkt have besked på selve dagen for feriens begyndelse, men nogle a-kasser har egne frister, og det er derfor en god idé at give a-kassen besked, når du melder din ferie til Jobcentret senest 14 dage inden afrejse.

Som ledig skal du melde din ferie online på Jobnet.dk. Derudover skal du kontakte din a-kasse enten online, telefonisk eller per mail og fortælle dem om din feries start og varighed. Er du netop kommet i job, eller er du i job med løntilskud, skal du afholde ferie i overensstemmelse med ferielovens regler. Det betyder blandt andet, at din ferie skal aftales med din arbejdsgiver.

Har Jobcentret indkaldt dig til møde eller anden aktivitet i den periode, hvor du ønsker at holde ferie, har du pligt til at møde op, hvis indkaldelsen er kommet, inden du har meldt din ferie. Modtager du først en indkaldelse efter, du har meldt din ferie, har du ikke pligt til at møde op, og du kan i stedet kontakte Jobcentret med henblik på at få flyttet mødet.

Husk at skrive på dit dagpengekort (ydelseskort) at du har holdt ferie

Det er vigtigt, at du skriver din ferie på dit dagpengekort/ydelseskort. Glemmer du at gøre det, vil du få for meget udbetalt i dagpenge, og du vil senere blive trukket i dagpenge eller opkrævet de for meget udbetalte dagpenge.

Du har optjent feriepenge (hos tidligere arbejdsgiver)

Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, er det de feriepenge, du skal bruge til at holde ferie for. Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du har feriepenge til gode.

Sådan optjener du feriepenge

Som lønmodtager optjener du feriepenge. Det er din arbejdsgiver, der skal indbetale feriepenge til dig. Har du arbejdet fuld tid, vil du få feriepenge udbetalt, der svarer til at afholde fem ugers ferie, hvoraf tre af ugerne kan holdes samlet. Det svarer til 2,08 optjente feriedage per måned, du arbejder. Når du er blevet ledig, har du stadig ret til at holde ferie med de feriepenge, du optjente i din tidligere ansættelse.

Var du månedslønnet, havde du højst sandsynligt ferie med løn, hvilket betyder, at du fik løn som normalt, når du holdt ferie. Som ledig med ubrugt ferie kan du dermed holde ferie med den løn, du fik som lønmodtager. Var du timelønnet fik du feriepenge, der svarer til 12,5% af din løn.

Feriepengene kan bruges i ferieåret efter det kalenderår, hvor de er tjent. Vær dog opmærksom på, at der kommer ny ferielov fra 2020, hvor du ikke længere holder forskudt ferie. Fra 2020 vil der blive indført samtidighedsferie, hvilket kort sagt betyder, at du kan holde ferie løbende med, at du optjener den.

Sådan ansøger du om feriegodtgørelse

Som udgangspunkt skal du søge om dine feriepenge eller din feriegodtgørelse online her:

Borger.dk: Få feriepenge udbetalt

På ovenstående link vil du få udbetalt feriepenge via Feriepengeinfo. Din a-kasse vil automatisk få besked om beløbet, som fratrækkes din dagpengeydelse. Vær dog opmærksom på, at du stadig skal anføre ferieperiode og feriepengebeløb på dit dagpengekort, og at du også selv skal give a-kasse og Jobcenter besked om din ferie.

Dine feriepenge bliver tidligst udbetalt en måned inden, du holder ferie. Er der mindre end en måned til din feries begyndelse, vil der typisk gå 4 bankdage, fra du har søgt om udbetaling, til feriepengene står på din konto.

Så meget kan du få i feriegodtgørelse

Hvad, du kan få i feriepenge eller feriegodtgørelse, afhænger af, hvad du har optjent. Det afhænger dels af din tidligere løn og dels af, hvor længe du har været i arbejde (om det er hele eller dele af optjeningsåret). Du kan se en oversigt over dine optjente feriepenge her:

Borger.dk: Optjente feriepenge

Feriepenge fra tidligere arbejdsgiver skal bruges før feriedagpenge

Hvis du har været lønmodtager en del af optjeningsåret og ledig den anden del af optjeningsåret, vil du både have optjent feriepenge og feriedagpenge. Feriepengene er optjent hos din tidligere arbejdsgiver, og feriedagpengene er optjent hos a-kassen.

Du skal som udgangspunkt altid bruge dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver, inden du kan bruge dine feriedagpenge. De kan dog godt bruges i forlængelse af hinanden.

Du har optjent feriedagpenge (hos din a-kasse)

Når du er i arbejde, er det din arbejdsgiver, der indbetaler feriepenge til dig. Som ledig optjener du i stedet ret til feriedagpenge hos din a-kasse.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge

På samme vilkår som lønmodtagere optjener du som ledig ret til feriedagpenge i optjeningsåret forinden ferieåret.

Har du været ledig i et helt kalenderår med højeste dagpengesats, vil du som udgangspunkt have optjent feriedagpenge til 25 dages ferie.

Disse betingelser skal du opfylde for at få udbetalt feriedagpenge

Der er en række betingelser, du skal opfylde, før du kan få ret til feriedagpenge:

 • Du skal have optjent ret til feriedagpenge
 • Du skal være lønmodtager eller ledig
 • Du skal være medlem af en a-kasse og også have været det i optjeningsperioden
 • Du skal have afholdt optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver
 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal opholde dig i Danmark, når ferien begynder
 • Du skal opfylde betingelserne for at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge

At du skal opfylde betingelserne for at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge for at være berettiget til at modtage feriedagpenge betyder blandt andet, at du ikke må være:

 • selvstændig
 • på orlov
 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt
 • på barsel
 • i fleksjob eller revalidering

Sådan ansøger du om feriedagpenge

Du skal søge feriedagpenge hos din a-kasse. De fleste a-kasser har en online mulighed på deres hjemmeside for at søge om feriedagpenge. Har du skiftet a-kasse, er det den a-kasse, du er medlem af på tidspunktet for ferieafholdelse, du skal søge om udbetaling af feriedagpenge hos.

Det er en god idé at søge om feriedagpenge senest en måned inden, din ferie starter, da du så er sikker på at få feriedagpengene udbetalt en uge inden feriens begyndelse.

Så meget kan du få i feriedagpenge

Har du været ledig og fået udbetalt dagpenge fra optjeningsårets begyndelse og frem til starten på din ferie, vil du få det samme udbetalt i feriedagpenge, som du almindeligvis får udbetalt i arbejdsløshedsdagpenge.

Såfremt, du ikke har fået dagpenge eller barselsdagpenge i hele perioden, vil du få dagpenge ud fra en fast sats på 82% af de maksimale dagpenge. Den maksimale dagpengesats er på 18.633 kroner om måneden, og 82% heraf udgør 15.279 kroner. Satsen omregnes til dage, og du kan maksimalt få udbetalt feriedagpenge for 5 dage per uge.

Du kan tidligst få udbetalt dine feriedagpenge en uge inden, din ferie starter. Vil du gerne være sikker på at få dem udbetalt en uge inden, skal du have indsendt din ansøgning senest en måned inden feriens begyndelse.

Efterbetaling af feriedagpenge

Hvis du har holdt ferie uden at søge om feriedagpenge, har du mulighed for at få dine feriepenge efterbetalt. Du skal søge om efterbetaling af feriepenge hos din a-kasse senest den 31. maj i efterfølgende ferieår. Overholder du ikke fristen, bortfalder din ret til de optjente feriedagpenge.

Hvornår kan du ikke få feriedagpenge?

Når du modtager feriedagpenge, skal du før og efter din ferie stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor kan du ikke få feriedagpenge, hvis du:

 • er sygemeldt
 • holder forældre- eller barselsorlov
 • arbejder i fleksjob eller er på fleksydelse
 • er folkepensionist
 • er i seniorjob
 • er gået på efterløn
 • er selvstændig
 • ikke er medlem af en a-kasse

Dagpenge ved kollektiv ferielukning

Holder din arbejdsplads kollektiv ferielukket i en periode, hvor du ikke har optjent feriepenge, har du mulighed for at modtage dagpenge i ferieperioden. Følgende betingelser skal opfyldes:

 • Den kollektive ferielukning forhindrer dig i at arbejde
 • Du har afholdt optjent ferie
 • Du ønsker ikke at afholde ferie for egen regning
 • Du opfylder betingelserne for at modtage dagpenge (hvilket betyder, at du blandt andet skal opholde dig i Danmark, mens din arbejdsplads har ferielukket)
 • Din arbejdsgiver har varslet ferien i henhold til Ferieloven

For at få dagpenge, mens din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk (medmindre ferielukningen er fra 23. december til 1. januar, så er du fritaget), udfylde en ledighedserklæring og sende en tro- og love-erklæring til din a-kasse.

Du betaler selv for at holde ferie

Som dagpengemodtager kan du som udgangspunkt holde så meget ferie, som du har lyst til – så længe du gør det for egen regning. Det betyder, at du kan afholde din optjente ferie med feriepenge og feriedagpenge, og at du derudover kan holde ferie, når du har lyst; du modtager dog ikke dagpenge samtidig.

Du skal melde ferien til din a-kasse

Ønsker du at holde ferie for egen regning, skal du stadig melde det til din a-kasse og Jobcentret, så de ved, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i løbet af din ferie, og så de kan stoppe din udbetaling af dagpenge i perioden. Derudover skal du angive din selvbetalte ferie på dit dagpengekort.

Som følge af den nye Finanslov er der indført skærpede kontroller i de danske lufthavne for at forebygge, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere rejser ud af landet uden at melde deres ydelser fra. Dette bliver anset som socialt bedrageri, da man ved udrejse af landet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ferieregler for nyuddannede

Som nyuddannet har du ikke optjent ret til ferie med løn, og din arbejdsgiver trækker dermed 4,8% af din månedsløn per feriedag, du afholder, såfremt du er månedslønnet. Som timelønnet får du ikke løn, når du holder ferie. I begge tilfælde er ferien for egen regning, hvis ikke du har optjent feriepenge i et tidligere studiejob. Holder din arbejdsplads kollektiv ferielukket, kan du få dagpenge i ferieperioden.

Er du nyuddannet og ledig uden tidligere optjente feriepenge, kan du også vælge at holde ferie for egen regning.

 

Feriedagpenge som nyuddannet

Ferie er noget, man skal optjene. Derfor får du ikke som udgangspunkt løn eller feriedagpenge under ferie som nyuddannet.

Alle har ret til fem ugers ferie per ferieår. Det gælder også, hvis du er nyuddannet. I så fald skal du dog selv betale din ferie, da du ikke har optjent løn med ferie eller feriedagpenge. Er du månedslønnet, bliver du trukket 4,8% af din månedsløn per feriedag. Det er som udgangspunkt op til dig selv, om du ønsker at afholde ferie af egen lomme, eller om du vil undvære ferien. Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie – kun hvis arbejdspladsen helt holder ferielukket.

Brug din feriegodtgørelse eller dine feriepenge

Hvis du under dit studie har haft et studie- eller deltidsjob, har du optjent feriepenge eller feriegodtgørelse, som du kan vælge at få udbetalt, når du holder ferie fra dit job, eller hvis du ønsker at holde ferie som ledig. I det tilfælde kan du få finansieret hele eller dele af ferien.

Ønsker du at få udbetalt dine feriepenge, skal du søge om det her: Få feriepenge udbetalt

Du kan sagtens holde ferie i længere tid, end du har optjent feriepenge til. I så fald kan du finansiere første del af ferien med dine feriepenge, mens du skal betale den resterende ferie af egen lomme. Du kan også vælge at holde en kortere ferie, end du har ret til – medmindre du er i arbejde på en arbejdsplads med ferielukket.

Sådan optjener du feriepenge eller feriedagpenge

Om, du optjener feriedagpenge eller feriepenge, afhænger af, hvorvidt du er i arbejde eller er ledig på dagpenge. Du optjener feriepenge, når du har et lønmodtagerjob, og du optjener feriedagpenge, når du er ledig på dagpenge. Både feriepenge og feriedagpenge optjenes i året forinden ferieåret. Det betyder, at de feriepenge eller feriedagpenge, du optjente i 2017, kan bruges i ferieåret 2018/2019, som går fra maj til maj.

Ny ferielov fra 2020

Fra 2020 kommer der en ny ferielov, der betyder, at du kan bruge dine feriepenge i takt med, at du optjener dem, så du ikke skal vente i et helt år med at have ret til ferie med løn.

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov betyder, at du allerede måneden efter at have optjent feriepenge eller feriedagpenge kan gøre brug af dem. Som nyuddannet eller nyansat i nyt job betyder det, at du kan holde ferie med løn, allerede fra ansættelsens start.

For at undgå et overlap i nye og gamle regler, kommer der fra september 2019 til og med august 2020 en overgangsperiode. Ferie optjent i denne periode bliver til en opsparing hos den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler, som udbetales ved pensionsalderen – eller når du selv søger om den; dog tidligst fra 1. oktober 2021.

Den nye ferielov betyder:

 • 1. maj 2020 får du 16,64 feriedage, som er optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Som nyuddannet får du naturligvis kun den mængde feriedage, som du har nået at optjene i denne periode.
 • Bruger du ikke alle feriedagene inden 31. august 2020, får du dem automatisk med over i den nye ferielov. De kan dermed bruges helt frem til 31. december 2021.
 • Fra 1. september, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener du 2,08 feriedag per måned. Feriedagene kan bruges allerede fra måneden efter optjening.

Søg om ferieforskud som nyuddannet

De feriepenge, der optjenes fra september 2019 til og med august 2020 indsættes som ferieopsparing i en fond. Hvis du ikke har nået at optjene feriepenge fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, som kan bruges fra 1. maj 2020, kan du som nyuddannet søge ferieforskud af de penge, der ellers ville blive sat ind i fonden som ferieopsparing. Din ferieopsparing bliver derved mindre, men du har til gengæld mulighed for at holde ferie med feriepenge i 2020.

Sammenlign a-kasser (2022-priser)

 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  74

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  527

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  55

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  528

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  487

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  537

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  69

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  497

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  405

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  519

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  139

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  514

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  150

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  523

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  481

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Akademiker

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  484

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  511

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  483

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  SALG/MARKETING

  Fagforening

  167

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  elektrikere/VVS’ere/malere/artister/fiskere

  Fagforening

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  553

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  601

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  535

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Sundhedsudd.

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  470

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  474

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  530

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  220

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  499

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  529

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  409

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  548

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  427

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  536

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  552

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  490

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem